Πολιτικη Απορρητου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ EU

1. Εισαγωγή
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μας, που είναι να σας προσφέρουμε μια ασύγκριτη εμπειρία εξυπηρέτησης σε σχέση με όλες τις συναλλαγές σας με την επιχείρηση ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε. (ο “Σκοπός”). Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε την προστασία του απορρήτου για τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε.
Ως πελάτης μας, ή ως κάποιος άλλος με τον οποίο συναλλασσόμαστε, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Απορρήτου (η παρούσα “Πολιτική”).

2. Η Εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής
Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στα προσωπικά στοιχεία που αφορούν πελάτες και άλλα άτομα με τα οποία συναλλασσόμαστε ή μας επισκέπτονται, καθώς και στη διαχείριση αυτών των προσωπικών στοιχείων με οποιαδήποτε μορφή –προφορικά, ηλεκτρονικά ή γραπτά.
Η παρούσα Πολιτική υλοποιεί τη δέσμευσή μας για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων και έχει υιοθετηθεί από όλες τις ξεχωριστές και διακριτές νομικές οντότητες που εμπλέκονται στη διαχείριση, τη λειτουργία, τη δικαιόχρηση, την ιδιοκτησία ή/και την παροχή υπηρεσιών προς τις μονάδες ιδιοκτησίας της επιχείρησης ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε.
Η παρούσα Πολιτική έχει σκοπό να περιγράψει το μεγαλύτερο εύρος των δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων μας σε όλον τον κόσμο∙ ωστόσο, αυτό το εύρος δραστηριοτήτων ενδέχεται να είναι μικρότερο σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας με βάση τους περιορισμούς που τίθενται από την αντίστοιχη νομοθεσία. Για παράδειγμα, η νομοθεσία μιας συγκεκριμένης χώρας ενδέχεται να περιορίζει τους τύπους προσωπικών στοιχείων που μπορούμε να συλλέξουμε ή τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επεξεργαστούμε τα εν λόγω προσωπικά στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές, προσαρμόζουμε τις εσωτερικές μας πολιτικές ή/και τις πρακτικές στις απαιτήσεις της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας.

3. Τύποι Προσωπικών Στοιχείων που Συλλέγουμε
Ο όρος “προσωπικά στοιχεία” στην παρούσα Πολιτική αναφέρεται σε στοιχεία, τα οποία σας προσδιορίζουν ή μπορούν να σας προσδιορίσουν ως άτομο. Στους τύπους προσωπικών στοιχείων που επεξεργαζόμαστε (και οι οποίοι ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή δικαιοδοσίας, με βάση τον ισχύοντα νόμο), περιλαμβάνονται:

♣ όνομα, φύλο, προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία επικοινωνίας στην εργασία, τίτλος θέσης εργασίας, ημερομηνία και τόπος γέννησης, εθνικότητα, στοιχεία διαβατηρίου και βίζας∙
♣ πληροφορίες διαμονής πελατών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των οποίων έγινε χρήση, τυχόν ειδικά αιτήματα, παρατηρήσεις σχετικά με τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τις υπηρεσίες (συμπεριλαμβάνονται οι προτιμήσεις δωματίων και διακοπών), οι κληθέντες αριθμοί τηλεφώνου και τα ληφθέντα μηνύματα φαξ και τηλεφωνικά μηνύματα
♣ τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας και τα στοιχεία του λογαριασμού σας ∙
♣ κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την ικανοποίηση ειδικών αιτημάτων (π.χ. καταστάσεις υγείας που απαιτούν ειδικές συνθήκες διαμονής ή υπηρεσίες)∙
♣ πληροφορίες που συλλέχθηκαν ενώ βρισκόσασταν στο ξενοδοχείο της επιχείρησης ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε. μέσω της χρήσης κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, συστημάτων Internet (συμπεριλαμβανομένων ασύρματων δικτύων που συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τον υπολογιστή σας, την έξυπνη ή κινητή συσκευή σας ή την τοποθεσία σας), κλειδιών τύπου κάρτας και άλλων συστημάτων ασφαλείας και
♣ στοιχεία επικοινωνίας και σχετικά στοιχεία που αφορούν τους εργαζομένους εταιρικών λογαριασμών και τους προμηθευτές, καθώς και άλλα πρόσωπα με τα οποία συναλλασσόμαστε (π.χ. ταξιδιωτικοί πράκτορες ή διοργανωτές συναντήσεων και εκδηλώσεων)∙

Πολλά από τα στοιχεία που επεξεργαζόμαστε είναι στοιχεία που μας έχετε παράσχει εν γνώσει σας εσείς οι ίδιοι ή κάποιος που ενεργεί για λογαριασμό σας. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε προσωπικά στοιχεία που έχουμε τη δυνατότητα να συναγάγουμε σχετικά με εσάς από άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε ή κατά τη διάρκεια των συναλλαγών μας με εσάς, ή προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν και που τα λαμβάνουμε από τρίτους. Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στα προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν και που λαμβάνουμε από κάποιον τρίτο, εκτός αν καλύπτονται ρητώς από την πολιτική προστασίας απορρήτου του εν λόγω τρίτου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε ή συλλέγουμε θεωρούνται Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα και υπόκεινται στη νομοθεσία περί προστασίας απορρήτου ορισμένων χωρών. Στα πλαίσια της εν λόγω νομοθεσίας, ως “Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα” ορίζονται τα προσωπικά στοιχεία, από τα οποία μπορούμε να προσδιορίσουμε ή να συναγάγουμε πληροφορίες όπως φυλετική ή εθνική καταγωγή ενός ατόμου, πολιτικές πεποιθήσεις, θρησκευτικές ή άλλες συναφείς πεποιθήσεις, ιδιότητα μέλους συνδικάτου ή επαγγελματικού συλλόγου, φυσική ή ψυχική υγεία ή κατάσταση, ιατρικές θεραπείες, γενετικά δεδομένα, σεξουαλική ζωή ή δεδομένα δικαστικής φύσης (στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες που αφορούν τη διάπραξη ή την πιθανολογούμενη διάπραξη ποινικού αδικήματος). Σε κάποιες εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, τα αρχεία οικονομικών στοιχείων μπορεί να αποτελούν μέρος των Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων, ανάλογα με την τοποθεσία σας. Επεξεργαζόμαστε Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα της δικαιοδοσίας σας μόνο, εάν και στο βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Όταν αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική, παραχωρείτε, στο βαθμό που απαιτείται από την τοπική νομοθεσία, τη ρητή και γραπτή σας συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που παρέχετε στην επιχείρηση ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε. και τα οποία θεωρούνται Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα ή οικονομικά στοιχεία. Με εξαίρεση στο βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία, δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε στην επιχείρηση ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε. κανένα από τα Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα σας, και εάν δεν το επιθυμείτε, αυτό δεν θα εμποδίσει την αγορά οποιωνδήποτε προϊόντων και υπηρεσιών από την επιχείρηση ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε.

4. Πώς Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να συλλέξουμε, χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε συγκεκριμένα αποσπάσματα των προσωπικών σας στοιχείων για τους παρακάτω λόγους:
♣ παροχή και χρέωση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και των άλλων προϊόντων και υπηρεσιών∙
♣ εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων προς εσάς, προς τον κάθε εμπλεκόμενο στη διαδικασία της οργάνωσης του ταξιδιού σας (π.χ. ταξιδιωτικούς πράκτορες, οργανωτές ομαδικών ταξιδιών ή τον εργοδότη σας) και προς τους προμηθευτές (π.χ. εταιρείες πιστωτικών καρτών, αεροπορικές εταιρείες)∙
♣ πρόβλεψη για την ασφάλεια προσωπικού, πελατών και λοιπών επισκεπτών
♣ διαχείριση της γενικής τήρησης αρχείων και
♣ συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις

Η επιχείρηση ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε. χρησιμοποιεί και διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του Σκοπού.

5. Αποκαλύψεις των Προσωπικών Σας Στοιχείων
Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ενδέχεται να προβούμε σε τέτοια αποκάλυψη (επιπλέον των περιπτώσεων που περιγράφονται στην Ενότητα 4 παραπάνω) περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

5.1 Νομικές Απαιτήσεις
Διατηρούμε το δικαίωμα της αποκάλυψης οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου διαθέτουμε για εσάς σε περίπτωση που αυτό μας επιβληθεί από δικαστήριο ή μας ζητηθεί νομικώς από κρατική Αρχή ή σε περίπτωση που κρίνουμε ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο ή επιθυμητό για μας, ώστε να συμμορφωθούμε με το νόμο ή να προστατεύσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας ή την ιδιοκτησία μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα διατήρησης των προσωπικών στοιχείων που συλλέγονται και της επεξεργασίας τους με σκοπό τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τους κανονισμούς που αφορούν τη λογιστική και τη φορολογία καθώς και τους ειδικούς νόμους περί διατήρησης αρχείων.

6. Πληροφορίες που Συλλέγουμε για σας όταν μας Επισκέπτεστε Ηλεκτρονικά
Εάν μεταβείτε στον ιστοχώρο της επιχείρησης ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε., ενδέχεται να θέλετε να γνωρίζετε τα εξής:

6.1 Μπορείτε Να Περιηγηθείτε Χωρίς Αποκάλυψη Της Ταυτότητάς Σας
Μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε στον ιστοχώρο μας χωρίς να χρειαστεί να συνδεθείτε ή να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας με άλλον τρόπο.

6.2 Πληροφορίες Χρήσης
Όταν επισκέπτεστε τον ιστοχώρο μας, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο. Παραδείγματα των εν λόγω πληροφοριών περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ΙΡ που αντιστοιχίζεται αυτόματα στον υπολογιστή σας σε κάθε περιήγησή σας στο Internet, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, τις σελίδες που επισκέπτεστε και το χρόνο που περνάτε σε κάθε σελίδα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας και τη διεύθυνση URL κάθε άλλου ιστοχώρου, τον οποίο επισκεφτήκατε πριν ή μετά την επίσκεψη στο δικό μας ιστοχώρο. Οι πληροφορίες αυτές δεν συσχετίζονται με το πρόσωπό σας, εκτός, ωστόσο ενδέχεται να διατηρήσουμε αρχεία σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε.

6.3 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Ο ιστοχώρο μας ενδέχεται να περιέχει προσθήκες και άλλα χαρακτηριστικά που ενσωματώνουν πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων στον ιστοχώρο μας. Η ενεργοποίησή τους θα είναι δυνατή με μη αυτόματο τρόπο. Εάν προβείτε στην ενεργοποίησή τους, τρίτοι οι οποίοι διαχειρίζονται τις εν λόγω πλατφόρμες ενδέχεται να είναι σε θέση να σας προσδιορίσουν ως άτομο, να καθορίσουν τον τρόπο χρήσης του εν λόγω ιστοχώρου και ενδέχεται να συνδέσουν αυτές τις πληροφορίες με το προφίλ σας στο κοινωνικό μέσο δικτύωσης και να τις αποθηκεύσουν. Συμβουλευθείτε τις πολικές προστασίας δεδομένων των εν λόγω πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης για να κατανοήσετε τις ενέργειές τους σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων. Η ενεργοποίηση αυτών των προσθηκών και άλλων χαρακτηριστικών γίνεται υπ’ευθύνη σας.

6.4 Σύνδεσμοι προς Άλλους Ιστοχώρους
Όταν κάνετε κλικ σε κάποιο σύνδεσμο στους ιστοχώρους μας, όπως και σε οποιονδήποτε άλλο ιστοχώρο, θα πρέπει πάντοτε να κοιτάτε τη γραμμή τοποθεσίας του προγράμματος περιήγησής σας για να δείτε εάν συνδέεστε με διαφορετικό ιστοχώρο. Η παρούσα Πολιτική, όπως και η ευθύνη μας, περιορίζεται στις δικές μας πρακτικές συλλογής πληροφοριών. Δεν φέρουμε ευθύνη και δεν μπορούμε να παράσχουμε πάντοτε επιβεβαίωση για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών ή τις πολιτικές προστασίας απορρήτου άλλων ιστοχώρων που διατηρούνται από τρίτους ή από τους παροχείς υπηρεσιών μας, και στους οποίους υποβάλλετε απευθείας τα προσωπικά σας στοιχεία. Επιπλέον, δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε το περιεχόμενο των ιστοχώρων που διατηρούνται από τους εν λόγω τρίτους ή από τους παροχείς υπηρεσιών μας, ακόμη και εάν η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω συνδέσμου από τους δικούς μας ιστοχώρους. Σας παροτρύνουμε να διαβάσετε τις πολιτικές προστασίας απορρήτου και ασφάλειας οποιωνδήποτε εξωτερικών ιστοχώρων πριν δώσετε προσωπικά στοιχεία κατά την επίσκεψή σας σε αυτούς τους ιστοχώρους.

6.5 Ανήλικοι
Ο ιστοχώρος μας δεν πουλά προϊόντα ή υπηρεσίες σε παιδιά και δεν αποσπάμε εν γνώσει μας ή συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από παιδιά. Εάν είστε κάτω των 18 ετών (ή ανήλικος σύμφωνα με τις αρχές υπό τη δικαιοδοσία των οποίων βρίσκεστε όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστοχώρο μας), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστοχώρο μας μόνο με τη συμμετοχή γονέα ή κηδεμόνα.

7. Επιλογή
Μπορείτε πάντα να επιλέξετε ποια προσωπικά στοιχεία θέλετε (εάν θέλετε) να μας παρέχετε. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να μην παράσχετε κάποια στοιχεία, ορισμένες από τις υπηρεσίες μας προς εσάς ενδέχεται να επηρεαστούν (για παράδειγμα, δεν μπορούμε να κάνουμε κράτηση χωρίς όνομα).
Εάν μας παράσχετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου ή φαξ), ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες και διοργανώσεις μας που πιστεύουμε ότι ίσως σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε πάντοτε να επιλέξετε εάν θα λαμβάνετε ή όχι τέτοιες ενημερώσεις, συνολικά ή για κάποιες από αυτές, ερχόμενοι σε επαφή μαζί μας όπως περιγράφεται στην Ενότητα 10 παρακάτω ή ακολουθώντας τις οδηγίες για “διαγραφή από τη λίστα παραληπτών ενημέρωσης” που περιλαμβάνονται στα μηνύματα επικοινωνίας.
Επίσης, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να ορίσετε τον τρόπο, με τον οποίο θέλετε να λαμβάνετε πληροφορίες για προσφορές, προωθήσεις προϊόντων και προωθητικές ενέργειες (π.χ. μέσω e-mail ή ταχυδρομείου) και εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε έρευνες. Μετά τον ορισμό των προτιμήσεών σας, μπορείτε πάντα να τις αλλάξετε.
Σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας, πέραν της συναίνεσής σας με την παρούσα Πολιτική, οι νόμοι περί προστασίας απορρήτου ενδέχεται να απαιτούν από μας να λάβουμε μια χωριστή συγκατάθεση προτού σας αποστείλουμε πληροφορίες που δεν έχετε ζητήσει ρητά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συγκατάθεσή σας ενδέχεται να εξυπακούεται (π.χ. όταν η από μέρους μας επικοινωνία είναι αναγκαία για την ικανοποίηση αιτημάτων σας ή/και όταν έχετε παράσχει οικειοθελώς πληροφορίες για χρήση από εμάς). Σε άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται να ζητήσουμε ρητά την έγκρισή σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. όταν οι πληροφορίες που συλλέγονται θεωρούνται Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα με βάση τους τοπικούς κανονισμούς).

8. Ενημέρωση ή Πρόσβαση Στα Προσωπικά σας Στοιχεία
Με κάποιες περιορισμένες εξαιρέσεις, διαθέτετε το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης των προσωπικών στοιχείων που τηρούνται για εσάς. Εάν θέλετε να ρωτήσετε σχετικά με οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία που ενδέχεται να έχουμε για εσάς, μπορείτε να μας στείλετε ένα γραπτό αίτημα ταχυδρομικώς ή μέσω e-mail στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην Ενότητα 10 παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνετε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου καθώς και ένα αντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας (όπως ταυτότητα ή διαβατήριο), ώστε να μπορέσουμε να βεβαιωθούμε για την ταυτότητά σας και για το εάν έχουμε προσωπικά σας στοιχεία, αλλά και για την περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να λάβουμε πρόσθετες πληροφορίες που ενδέχεται να χρειαζόμαστε για να προσδιορίσουμε τα παραπάνω.
Διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε, εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, με μια αμοιβή για την επεξεργασία κάθε τέτοιου αιτήματος. Εάν υποβάλετε περισσότερα του ενός αιτήματα σε μικρό χρονικό διάστημα το ένα μετά το άλλο, ενδέχεται να απαντήσουμε στο νεότερο αίτημα με παραπομπή στην προηγούμενή μας απάντηση και προσδιορισμό μόνο των στοιχείων, στα οποία υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές.
Δικαιούστε να ζητήσετε διόρθωση, ακύρωση ή/και διακοπή της επεξεργασίας ή χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων, τα οποία διατηρούνται από εμάς. Εάν συμφωνήσουμε ότι τα εν λόγω προσωπικά στοιχεία είναι εσφαλμένα ή ότι η επεξεργασία πρέπει να διακοπεί, θα τα διαγράψουμε ή θα τα διορθώσουμε. Εάν δεν συμφωνήσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία είναι εσφαλμένα, θα σας γνωστοποιήσουμε ότι δεν συμφωνούμε, θα εξηγήσουμε τους λόγους της άρνησής μας και θα καταγράψουμε στο σχετικό αρχείο ή τα σχετικά αρχεία το γεγονός ότι θεωρείτε αυτά τα προσωπικά στοιχεία εσφαλμένα.

9. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική
Όπως αλλάζουν συνεχώς οι επιχειρήσεις, έτσι ενδεχομένως να αλλάξει και η παρούσα Πολιτική. Για να βοηθηθείτε, η παρούσα Πολιτική φέρει ημερομηνία θέσης σε ισχύ στο τέλος του παρόντος εγγράφου.

10. Αίτημα για Πρόσβαση σε Προσωπικά Στοιχεία, Ερωτήματα ή Παράπονα
Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, όσον αφορά την αναφερόμενη επεξεργασία των δεδομένων σας, ή προβληματισμούς ή παράπονα σχετικά με τη διαχείριση της Πολιτικής ή εάν θέλετε να υποβάλετε ένα αίτημα (με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω στην Ενότητα 10) για πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία που τηρούμε, ή για διαγραφή τους, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
• καλώντας έναν από τους τηλεφωνικούς αριθμούς κρατήσεων που περιλαμβάνονται στη σελίδα στη διεύθυνση www.tselikas.gr
• με επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση (5ο χλμ Κοζάνης-Λάρισας, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη)

Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με την ανταπόκριση, μπορείτε να αναφέρετε τον προβληματισμό σας σε υψηλότερο κλιμάκιο, επικοινωνώντας με τον Διευθυντή Προστασίας Απορρήτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@tselikas.gr

Ενώ η παρούσα Πολιτική δεν δημιουργεί από μόνη της συμβατικά δικαιώματα, η επιχείρηση ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε. έχει διασφαλίσει τη συμμόρφωση με κάποιες από τις νομικές υποχρεώσεις που ισχύουν σε ορισμένες χώρες σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα σύνολο δεσμευτικών Προτύπων και Πολιτικών (που σε κάποιες χώρες ονομάζονται δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες) που έχουν εγκριθεί από μια σειρά εθνικών κανονιστικών φορέων για θέματα προστασίας απορρήτου. Ως αποτέλεσμα, ανάλογα με την περίπτωσή σας και την τοποθεσία σας, ενδέχεται να είστε σε θέση να επιβάλετε την τήρηση των δικαιωμάτων προστασίας απορρήτου σας με τη χρήση των εν λόγω Προτύπων ή Πολιτικών μέσω του προαναφερόμενου κανονιστικού φορέα ή ενός δικαστηρίου. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα πρότυπα και τις πολιτικές, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση ΤΣΕΛΙΚΑΣ Α.Ε. στην παραπάνω διεύθυνση ή με το Διευθυντή Προστασίας Απορρήτου στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
Όλα τα αιτήματα για πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, μέσω επιστολής ή e-mail. Θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας μέσω επιστολής, e-mail, τηλεφώνου ή άλλης κατάλληλης μεθόδου.

Ημερομηνία θέσης σε ισχύ: Μάιος 2018